Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) előírásainak megfelelően Tarjányi Roland Zsolt, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbi adatkezelési tájékoztatást (a továbbiakban: „Tájékoztató”) nyújtja az általa üzemeltetett www.taromedia.hu weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekről.

1. Adatkezelő

Név: Tarjányi Roland Zsolt
Település: 6100 Kiskunfélegyháza
E-mail cím: info [at] taromedia.hu

2. Adatfeldolgozó

A Weboldal tárhelyszolgáltatójaként a
Cégnév: Versanus Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1138 Budapest, Mura utca 4. 9. em. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-738703
Adószám: 13504786-2-41
Telefon: (+36 1) 430-1168
E-mail cím: support [at] versanus.eu

3. Adatkezelések

3.1 Kapcsolatfelvétel

3.1.1 Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel biztosítása az Adatkezelővel a Weboldalon vagy közvetlenül e-mailen keresztül.

3.1.2 A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe és az érintett szöveges üzenete.

3.1.3 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

3.1.4 Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, ameddig az érintett az Adatkezelő bármely nyilvános elérésén nem kéri személyes adatainak végleges és teljes körű törlését, de legfeljebb egy évig.

3.2. Weboldallal kapcsolatos adatkezelések

 • A Weboldal úgynevezett sütiket (cookie) használ. A sütik kis méretű fájlok, amelyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgálnak. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy a Weboldalt az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a Weboldal funkcionalitását.
  A harmadik féltől származó sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. A harmadik féltől származó sütik használatával kapcsolatos jognyilatkozat megtételére, vagy más intézkedés kezdeményezésére vonatkozó szabályokról Google Analytics oldalán érhető el bővebb tájékoztatás.
  Önt mint érintettet a harmadik féltől származó sütikkel összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás visszavonásához való jog.
 • Facebook kapcsolat: a Weboldal Facebook kapcsolatot tartalmaz (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA), amely kapcsolatot egy, a Weboldalon jól láthatóan elhelyezett Facebook logó jelez, amelyre kattintva azonnal a Weboldal Facebook profiljára léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy a Weboldalt az Ön IP címéről keresték fel. Ha olyankor látogat el a Weboldalra, amikor be van jelentkezve a Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt.
  A Facebookkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a www.facebook.com/about/privacy hivatkozáson.
 • LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • A Google Analytics adatvédelmi politikája: a Weboldal a Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountai View, CA 94043 USA”) web szolgáltatás elemző mechanizmusát használja. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager sütiket használ a Weboldal használatának elemzésére. A sütik által gyűjtött információk a Google szerverre kerülnek, ott archiválódnak.
  Ha a Weboldal használatakor aktiválja az IP anonimizálást, akkor felhasználói IP címét a Google rövidíti. Vonatkozik ez az Európai Unió tagállamokra és az Európai Gazdasági Térség Megállapodásában felsorolt más országokra. Az USA Google szerverére csak speciális esetekben jut el a teljes IP cím, ahol azután rövidítésre kerül. Erre figyelemmel a Weboldalon aktív az IP cím anonimizálás. A Google a begyűjtött információt a Weboldal használatának elemzésére használja és beszámolókat készít a Weboldal használatáról és az Internet használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A felhasználói böngésző által közölt IP cím a Google Analitikában nem együtt kerül tárolásra a többi Google adattal.

3.2.1. Az adatkezelés célja: az érintett Weboldal látogatási szokásainak vizsgálata.

3.2.2. A kezelt adatok köre: az érintett látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatásának időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

3.2.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

3.2.4. Az adatkezelés időtartama: a Weboldal látogatását követő hat (6) hónap.

4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségen keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további kettő (2) hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

4.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti (hozzájárulás) esetén az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

4.3. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja, jogalapja
 • a kezelt személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés időtartama,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatait,
 • az adatkezeléssel összefüggő jogai, valamint azok érvényesítésének módja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az érintett kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

4.4. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

Az érintett a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti a pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintett a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelés nem szükséges,
 • hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az adatok kezelése jogellenes,
 • az adatok tárolásának jogszabály által meghatározott határideje lejárt, továbbá
 • azt jogszabály, bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából, közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, továbbá az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.5. Az adatkezelés korlátozása

Az érintett a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de az érintettnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeli. Az Adatkezelő az érintett kérésére történt korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben jelen Tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége és a személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, akkor a jelen Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet a www.naih.hu webhelyen található elérhetőségeken.

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság ez ügyben soron kívül jár el.

6. Adatbiztonsági rendelkezések

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelte(tte)ti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

7. Egyéb információk

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A Weboldal módosítás hatálybalépését követő használatával Ön elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Törvényben meghatározott hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság stb.), valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szerveknek történő tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Amennyiben az igénylő hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki Adatkezelő, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Releváns jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).